Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Anders organiseren met tijd

Tijdculturen in de zorg

“Bij ons is het in de organisatie altijd druk. We hebben nooit meer ergens tijd voor. Je kunt het ook niet rustig hebben. Dat is not done.”

De manier waarop in organisaties met tijd wordt omgegaan wordt bepaald door de cultuur. In elke organi­satie bestaan onge­schreven regels over hoe je met je tijd omgaat. In sommige organi­saties is er weinig controle en veel vrijheid om zelf je werkdag in te delen. In andere instel­lingen wordt scherp toegezien op verspil­lingen. Of moet elke minuut geregi­streerd worden. Dit heeft invloed op de tijds­beleving en de ervaren tijds­druk.

Stijl van leidinggevenden

De leidinggevende heeft een voorbeeld­functie voor de manier waarop mede­werkers met tijd omgaan. Als de leiding­gevende moeite heeft om tijd te nemen voor een gesprek, werkt dat door op de werk­vloer. Managers en leiding­gevenden kunnen bewust hun eigen tijd­stijl inzetten. Bijvoor­beeld door wel of niet aanwezig of beschik­baar te zijn. Verder kunnen zij gericht het team coachen om effec­tief met tijd om te gaan.

Lees verder Coachen op competenties.

Lees verder Zelfsturende teams.

Lees verder Adviezen voor managers.