Virtuele Zorgwereld

Virtueel ondernemen in de zorg

Het fundament van iedere vraaggerichte zorg­organisatie is de stra­tegie waarbij de cliënt­vraag centraal staat. Om dit in praktijk waar te maken, hebben managers inzicht nodig in de interne en externe omgeving. Zij moeten snel schakelen. Verzeke­raars en klanten­groepen kiezen vooral op prijs en kwali­teit. Er is een markt­situatie in de zorg ontstaan. Hiervoor zijn nieuwe management­vaardig­heden nodig. Onze simulatie­spellen trainen de vaardig­heden om dit te doen. Zij bevorderen samen­werking en goede besluit­vorming.

Prikkelen tot leren door de inzet van een Virtuele Zorgwereld en Serious Gaming

Virtuele werelden en Serious Gaming versterken de mogelijk­heid om in de zorg een leer­proces te hebben waarin deel­nemers in korte tijd grote sprongen maken in hun ontwik­keling, omdat zij in een oefen­setting een grote(re) verant­woordelijk­heid krijgen om beslis­singen te nemen.

Serious Zorggame ‘Het Zorghotel: beheersmatig denken en werken voor managers’

Artemea heeft in samenwerking met Van Rossem Timeware een training ontwikkeld met als thema “beheers­matig denken en werken in de zorg”. Deze training maakt gebruik van een simu­latie waar­mee managers zich bekwamen in het omgaan met cliënt­vragen in combinatie met markt­gericht werken. Doel: de deel­nemers onder­steunen bij het toepassen van beheers­matig en markt­gericht denken en werken in de zorg.

Managers krijgen de kans om te oefenen in een veilige spel­situatie. Een manage­ment game is een simulatie­programma op de computer, waarmee de effecten van beslis­singen, bijvoor­beeld over inzet van formatie en verzuim­beleid, direct zichtbaar worden. De cursisten krijgen direct feedback op het eigen handelen. Het spelen van een management­game is verrassend en geeft een frisse kijk op de uit­dagende kanten van finan­cieel beheer. Het Zorghotel kan zowel bij operatio­neel managers als bij tactisch en strate­gisch manage­ment worden ingezet. De vraag­stelling en opzet van het spel worden aange­past aan de doel­groep.
meer infomatie