De cliënt centraal, wat nu?

Boek informatie

Beschrijving

“Het is duidelijk dat we meer vraag­gericht willen werken met elkaar. Maar ik mis een goed plaatje van de belang­rijkste problemen. Dat maakt het nu moei­lijk om de juiste beslis­singen te nemen over organi­satorische ingrepen of voor­waarden.” (directeur GGZ-instelling)

In “De cliënt centraal, wat nu?” worden theo­retische en prak­tische hand­reikingen gegeven voor de organi­satie van een modern, indivi­dueel aanbod aan zorg: vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg. Erva­ringen met vraag­sturing uit de gezond­heids­zorg zijn gekoppeld aan moderne inzichten uit de bedrijfs­kunde.

Aan bod komen: verschil en over­een­komst tussen vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg, een probleem­analyse voor vraag­gericht manage­ment, modellen voor meer inzicht en over­zicht binnen organi­saties, praktijk­voor­beelden, check­listen en tips voor de invoe­ring. Gesprekken met managers, direc­teuren en daar­naast zorg­vragers en mede­werkers laten de struikel­blokken, maar ook de mogelijk­heden in de prak­tijk zien. Persoon­lijke drijf­veren blijken een belang­rijke motor voor managers en direc­teuren om te werken aan een meer vraag­gerichte organi­satie.

Dit boek is geschreven voor managers die op strate­gisch en tactisch niveau aan vraag­gerichte zorg werken: direc­teuren, hoger managers, midden managers (locatie­managers, inte­graal managers). Voor de doelgroep lager kader, staf­functio­narissen en andere bege­leiders van profes­sionele werkers in de zorg is een tweede boek geschreven met de titel: “De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg”. De twee boeken kunnen goed naast elkaar in één instel­ling worden gebruikt.

“De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg”, door Gabriëlle Verbeek, is uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2002. ISBN 9035225317.

inhoudsopgave

Te bestellen bij bol.com.

Reacties zijn gesloten.