Van zorgplan naar leefplan

Boek informatie

Beschrijving

“Het zorgplan waarmee ze hier werken, staat erg ver van me af. Ik weet niet precies wat er over mij is afge­sproken. Ik zou er meer invloed op willen hebben. Het gaat ten­slotte om mijn leven.” (vrouw, 59 jaar, thuis­wonend, gebruikt extra­murale verzor­ging via verzorgings­huis)

Om vraaggerichte of vraaggestuurd zorg mogelijk te maken, zijn prak­tische hand­vatten nodig. Vooral de vraag van cliënten moet duide­lijk worden. Welke behoefte is er bij hen aan welke soorten onder­steuning? Hoe kan zorg het beste worden ingezet, zodat de cliënt een leven leidt dat bij hem of haar past? Een leef­plan is een hulp­middel om dit in kaart te brengen.

In de publicatie “Van zorgplan naar leefplan” wordt een metho­diek beschreven voor een leef­plan met vijf leef­gebieden: de ‘schijf van vijf’. De metho­diek is bottum-up ontwik­keld, samen met ouderen, mensen met een handicap en mede­werkers. Het leef­plan is voor­zien van allerlei werk­vormen, zoals een wens­boom, vragen­lijst en schil­derij­methode. Deze werk­vormen zijn bedoeld als onder­steuning, om het eenvou­diger te maken om leef­plannen op te stellen die passen bij de speci­fieke situ­atie van de cliënt.

In de bijlage van het boek zijn werkmaterialen opgenomen, zoals:

Werkmaterialen zijn alleen te down­loaden onder voorwaarde van gebruik met logo Artemea, in verband met auteurs­recht. In de publi­catie “Van zorg­plan naar leef­plan” treft u een beschrij­ving aan voor het toe­passen van de metho­diek.

Het boek is vooral bedoeld voor beroeps­beoefenaren in het vak­gebied verzor­ging en de sociaal­agogische beroepen. Ook mensen die als gebruiker hun eigen plan opstellen, kunnen in deze publi­catie infor­matie vinden die hen daarbij helpt. Verder is het boek bruik­baar voor mede­werkers die zich bezig houden met vraag­verhel­dering (ouderen­advi­seurs, bemidde­laars en advi­seurs cliënten bij indicatie­stelling) en beleids­makers en managers, die de voor­waarden creëren voor een meer vraag­gerichte zorg.

Te bestellen bij bol.com.