De vraag centraal, werkt dat?

Boek informatie

Beschrijving

“Vraaggerichte zorg? Natuurlijk willen we dat in mijn team. We proberen elke cliënt de beste zorg te geven die er is. Maar om beter aan de indivi­duele vraag van cliënten te vol­doen, moet je het werk ook anders afspreken met cliënten en collega’s. Dat is niet altijd makke­lijk. Daar heb ik prak­tische tips voor nodig. Liefst nog iets dat werkt voor onze eigen doel­groepen.” (zieken­verzorgende)

Vraaggerichte en vraaggestuurde zorg: managers, beleids­makers en de poli­tiek hebben er de mond vol van. De klant van zorg, de cliënt of bewoner of patiënt, heeft recht op een zorg die zoveel moge­lijk past bij zijn behoeftes en vragen. Onder­tussen zijn het de zorg­verle­ners op de werk­vloer die dit vooral moeten waar­maken. Voor veel zorg­verle­ners is het niet zo duide­lijk wat zij nu nog meer of anders moeten doen om vraag­gerichte zorg te bieden. Terwijl zij tege­lijker­tijd ook vinden dat de zorg- en dienst­verlening aan cliënten klant­gerichter kan dan nu het geval is.

Dit boek is geschreven voor zorg­verleners die vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg als uitdaging zien. En die er ook echt in de praktijk werk van willen maken, samen met hun cliënten en leiding­gevenden. Het boek is bedoeld voor mensen die werk­zaam zijn in de care-sector: psychi­atrie, thuis­zorg, ouderen­zorg en zorg voor mensen met een handicap. Het bevat theorie, begrippen, maar vooral ook veel instru­menten en prak­tische oefe­ningen waarmee zorg­verleners zelf aan de slag kunnen gaan. Er zijn voor­beelden te vinden afkomstig uit het werk van verpleeg­kundigen, verzor­genden, case­managers, maat­schap­pelijk werkers en hulp­verleners bij mensen met een verstan­delijke, geeste­lijke of lichame­lijke handicap.

De publicatie kan goed gebruikt worden door teams en groepen die met vraag­sturing bezig (willen) zijn. Ook voor onder­wijs­doelen kan de inhoud waarde hebben. Het boek kan gebruikt worden binnen beroeps­oplei­dingen in de zorg, vervolg­oplei­dingen en onder­deel zijn van bij- en nascholings­programma’s.

Voor de doelgroep hoger management is eerder een boek uit­gebracht, “De cliënt centraal, wat nu? Management van vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg”. En voor leiding­gevenden en staf­functio­narissen werd een boek geschreven onder de titel “De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg”. Deze drie boeken kunnen goed samen in één orga­nisatie worden toegepast, voor alle lagen mede­werkers in die orga­nisatie.

“De vraag centraal, werkt dat?”, door Gabriëlle Verbeek, is in mei 2003 uitgebracht door Elsevier, Maarssen. ISBN 9035225740.

Te bestellen bij bol.com.