De cliënt centraal, hoe doen we dat?

Boek informatie

Beschrijving

“Waar ik tegenaan loop bij vraag­gestuurde zorg is: hoe leid je mede­werkers zo op dat zij vraag­gestuurd gaan werken? Welke kwali­teiten heb je daar­voor nodig? Hoe doe je het met je plan­ning? Wat voor instru­menten en welke metho­dieken zijn er? Je moet ervoor zorgen dat je mede­werkers vraag­gericht kunnen werken.” (coördinator flexwerk)

“De cliënt centraal, hoe doen we dat?” is geschreven voor leiding­gevenden die mede­werkers bege­leiden bij het aanbieden van vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg. Denk bijvoor­beeld aan team­(bege)leiders, opera­tioneel managers, staf­functio­narissen en oplei­dings­functio­narissen. Zij hebben voor het coachen van hun medew­erkers ‘hand­vatten’ en instru­menten nodig. De theorie in dit boek en de aanwezige prak­tijk­opdrachten en -oefe­ningen bieden het benodigde houvast.

De inhoud van dit boek is gebaseerd op gesprekken die de auteur had met coaches, cliënten en mede­werkers uit de zorg (thuis­zorg, ouderen­zorg, zorg en hulp­verlening aan mensen met een persoons­gebonden budget en zorg voor mensen met een verstan­delijke of psychia­trische handicap). Door deze gesprekken kwamen de struikel­blokken van, maar ook de mogelijk­heden en benodigde verande­ringen voor een meer vraag­gerichte organi­satie aan het licht. Persoon­lijke inzet, moti­vatie en onder­ling vertrouwen blijken belang­rijke voor­waarden. Na het lezen van dit boek weet je hoe je zelf (in de eigen rol of functie) je aandeel kunt bijdragen.

“De cliënt centraal, hoe doen we dat?” is bestemd voor gebruik in bege­leidings- en trainings­trajecten in de prak­tijk. Ook voor onder­wijs­doelen is dit boek waarde­vol, bijvoor­beeld in oplei­dingen voor operatio­neel managers en post-hbo-opleidingen of ander vervolg­onder­wijs in de zorg.

Dit boek kan goed gecombi­neerd worden met een andere publi­catie, voor hoger en midden-managers: “De Cliënt centraal, wat nu? Management van vraag­gerichte en vraag­gestuurde zorg”.

“De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraag­gericht en vraag­gstuurde zorg”, door Gabriëlle Verbeek. Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2003. ISBN 903522574.

inhoudsopgave

Te bestellen bij bol.com.

Reacties zijn gesloten.